سفارز عامل دار شده

سفارز عامل دار شده با درصد آگارز 4،6و 8درصد با لیگاندهای نیکل و سیباکرون بلو با توزیع اندازه و کارایی مشابه رزینهای خارجی که به تایید شرکت پرسیس ژن رسیده است.

اشتراک گذاری محصول